.

.

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

การประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นของชุมชนตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ วัดตาลวนาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก
ฐานทรัพยากรชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของชุมชนสู่ความยั่งยืนขึ้น กิจกรรมประชุม
ระดมความคิดเห็น การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่น ของชุมชนตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตสำนึกทรัพยากรท้องถิ่น ได้แก่ ภูมิปัญญา พืช สัตว์ ชีวภาพอื่นๆ แหล่งทรัพยากร โบราณคดีในชุมชน
ท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังนี้ คือ เพื่อเรียนรู้ประวัติการพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ลักษณะของทรัพยากรท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของทรัพยากรท้องถิ่นกับสิ่งแวดล้อม และการจัดการ
ดูแลรักษาทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินกิจกรรม ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหาร
ผู้นำชุมชน ประชาชนบ้านตลาดค้อ บ้านเหล่าไพรงาม บ้านดงสว่าง บ้านท่าสี-บ้านท่าสำราญ
บ้านดงหวาย บ้านโคกกลาง บ้านโสกแสง บ้านดงกลาง บ้านเหล่าแขม รวมจำนวนทั้งสิ้น 55 คน


การประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นของชุมชนตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก
ฐานทรัพยากรชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของชุมชนสู่ความยั่งยืนขึ้น กิจกรรมประชุม
ระดมความคิดเห็น การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่น ของชุมชนตำบลท่าม่วง
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตสำนึกทรัพยากรท้องถิ่น ได้แก่ ภูมิปัญญา พืช สัตว์ ชีวภาพอื่นๆ แหล่งทรัพยากร โบราณคดีในชุมชน
ท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังนี้ คือ เพื่อเรียนรู้ประวัติการพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ลักษณะของทรัพยากรท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของทรัพยากรท้องถิ่นกับสิ่งแวดล้อม และการจัดการ
ดูแลรักษาทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินกิจกรรม และได้รับเกียรติจากนายเจริญ สุทธิประภา
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าม่วงร่วมพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ประชาชนบ้านท่าม่วง บ้านนากระตึบ บ้านดอนหาด บ้านหนองสิม-หนองแดง รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน