.

.

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โครงการส่งเสริมการใช้ วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการใช้
วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ในวันจันทร์ที่
31 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-12.00น. ณ ห้องประชุมกันเกรา 
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และประชาชน ผู้นำชุมชน ในเขตเทศบาลตำบล
ท่าม่วง และตำบลเกาะแก้ว ได้ร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในวันและเวลาดังกล่าว
โดยสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด และใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของประเทศ


 

อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของประเทศ และการจัดการเพื่อสร้างเศรษกิจใหม่" และร่วมระดมสมองสร้างคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ห้องเบญจสิริ บอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพมหานคร ชมภาพต่อที่นี่