.

.

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ณ ห้องประชุมกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


         เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา
จัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กิจกรรม การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ณ ห้องประชุมกันเกรา
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การจัดโครงการ
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้
        1) เพื่อสนับสนุนให้ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน และประชาชน นำวัสดุเหลือใช้
มาประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และลดปริมาณขยะของเหลือใช้
ในบ้าน โรงเรียนชุมชน
       2) เพื่อรณรงค์และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น โดยมี ดร.เกรียงศักดิ์
ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการในครั้งนี้ ภายในงานมีการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร
รวมจำนวนทั้งสิ้น 48 ผลงาน ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560


เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30 น. อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิรราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม การอบรมเรื่องการคัดแยกขยะ ณ ห้องประชุมมันปลา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม การอบรมเรื่องการคัดแยกขยะ ณ ห้องประชุมมันปลา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การจัดโครงการ
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสนับสนุนให้ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีความรู้ ความ
เข้าใจในการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี 2) เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการทิ้งขยะ ให้เล็งเห็นถึงความ
สำคัญและประโยชน์ของการคัดแยกขยะ 3) เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด มีระบบการคัดแยกขยะ 4) เพื่อรณรงค์และขยายผลสู่การสร้างกระบวน
การมีส่วนร่วมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกรียงศักดิ์ศรีสมบัติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยากรโดย ดร.สุพะยนต์ ชมพูธวัช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการจากโรงพยาบาลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดจากโรงพยาบาลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด อบรมให้ความรู้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในครั้งนี้ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม การอบรมเรื่องการคัดแยกขยะ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัย
และพัฒนาจัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม การอบรมเรื่องการคัดแยกขยะ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบล
ท่าม่วง อำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสนับสนุน
ให้ ประชาชน ครู นักเรียน ชุมชนท่าม่วง มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี 2) เพื่อ
ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการทิ้งขยะ ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการคัดแยกขยะ
3) เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนชุมชนท่าม่วง มีระบบการคัดแยกขยะและเป็นชุมชนต้นแบบ 4) เพื่อ
รณรงค์และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่นโดยได้รับเกียรติจากนายเจริญ สุทธิประภา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าม่วงเป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยากรโดย ดร.สุพะยนต์ ชมพูธวัช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
จากโรงพยาบาลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนชุมชนท่าม่วงในครั้งนี้
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม การอบรมเรื่องการคัดแยกขยะ ณ วัดตาลวนาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


              เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
นำโดยอาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม การอบรมเรื่องการคัดแยกขยะ
ณวัดตาลวนาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด การจัดโครงการในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสนับสนุนให้ ประชาชนชุมชนท่าม่วง มีความรู้ ความเข้าใจใน
การคัดแยกขยะที่ถูกวิธี 2) เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการทิ้งขยะ ให้เล็งเห็นถึงความ
สำคัญและประโยชน์ของการคัดแยกขยะ 3) เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนชุมชนเกาะแก้ว
มีระบบการคัดแยกขยะและเป็นชุมชนต้นแบบ 4) เพื่อรณรงค์และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น โดยมี ดร.สุพะยนต์ ชมพูธวัช
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการจากโรงพยาบาลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็น
วิทยากร อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนชุมชนเกาะแก้วในครั้งนี้ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

กิจกรรมเพิ่มเติมความรู้เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคชุมชนตำบลท่าม่วง


วันที่ 14 กรกฎาคม 2560  เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประเมินผล
และสำรวจความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคชุมชนตำบล
ท่าม่วง ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ของคณะนิติรัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยทีมวิทยากรจากคณะนิติรัฐศาสตร์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเสริมสร้างพลังผู้บริโภคให้พิทักษ์สิทธิตนเอง และ
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสทุนนิยมและบริโภคนิยม เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชมชนอย่างยั่งยืนต่อไป