.

.

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม การอบรมเรื่องการคัดแยกขยะ ณ วัดตาลวนาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


              เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
นำโดยอาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม การอบรมเรื่องการคัดแยกขยะ
ณวัดตาลวนาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด การจัดโครงการในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสนับสนุนให้ ประชาชนชุมชนท่าม่วง มีความรู้ ความเข้าใจใน
การคัดแยกขยะที่ถูกวิธี 2) เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการทิ้งขยะ ให้เล็งเห็นถึงความ
สำคัญและประโยชน์ของการคัดแยกขยะ 3) เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนชุมชนเกาะแก้ว
มีระบบการคัดแยกขยะและเป็นชุมชนต้นแบบ 4) เพื่อรณรงค์และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น โดยมี ดร.สุพะยนต์ ชมพูธวัช
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการจากโรงพยาบาลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็น
วิทยากร อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนชุมชนเกาะแก้วในครั้งนี้ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น