.

.

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม การอบรมเรื่องการคัดแยกขยะ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัย
และพัฒนาจัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม การอบรมเรื่องการคัดแยกขยะ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบล
ท่าม่วง อำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสนับสนุน
ให้ ประชาชน ครู นักเรียน ชุมชนท่าม่วง มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี 2) เพื่อ
ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการทิ้งขยะ ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการคัดแยกขยะ
3) เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนชุมชนท่าม่วง มีระบบการคัดแยกขยะและเป็นชุมชนต้นแบบ 4) เพื่อ
รณรงค์และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่นโดยได้รับเกียรติจากนายเจริญ สุทธิประภา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าม่วงเป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยากรโดย ดร.สุพะยนต์ ชมพูธวัช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
จากโรงพยาบาลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนชุมชนท่าม่วงในครั้งนี้
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น