.

.

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม การอบรมเรื่องการคัดแยกขยะ ณ ห้องประชุมมันปลา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม การอบรมเรื่องการคัดแยกขยะ ณ ห้องประชุมมันปลา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การจัดโครงการ
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสนับสนุนให้ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีความรู้ ความ
เข้าใจในการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี 2) เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการทิ้งขยะ ให้เล็งเห็นถึงความ
สำคัญและประโยชน์ของการคัดแยกขยะ 3) เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด มีระบบการคัดแยกขยะ 4) เพื่อรณรงค์และขยายผลสู่การสร้างกระบวน
การมีส่วนร่วมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกรียงศักดิ์ศรีสมบัติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยากรโดย ดร.สุพะยนต์ ชมพูธวัช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการจากโรงพยาบาลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดจากโรงพยาบาลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด อบรมให้ความรู้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในครั้งนี้ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น