.

.

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ณ ห้องประชุมกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


         เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา
จัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กิจกรรม การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ณ ห้องประชุมกันเกรา
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การจัดโครงการ
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้
        1) เพื่อสนับสนุนให้ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน และประชาชน นำวัสดุเหลือใช้
มาประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และลดปริมาณขยะของเหลือใช้
ในบ้าน โรงเรียนชุมชน
       2) เพื่อรณรงค์และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น โดยมี ดร.เกรียงศักดิ์
ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการในครั้งนี้ ภายในงานมีการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร
รวมจำนวนทั้งสิ้น 48 ผลงาน ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น