.

.

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการทำบุญตักบาตรคณะนิติรัฐศาสตร์

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวย
การสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง รวมทั้งร่วมถวาย
ภัตตาหาร จตุปัจจัย ไทยธรรม แด่คณะสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรือง

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดงานจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 (RMU GRC 2018) และประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 (ICSS 2017)

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม Theater Hall อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริ
ราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วม
พิธีเปิดงานจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 (RMU GRC 2018) และประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 7 (ICSS 2017) ซึ่งมีการปาฐกาถาพิเศษจากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ
การนำเสนอผลงานทางวิชาการมีทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์เพื่อให้คณาจารย์
นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนทุนวิจัย
ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัยตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยภายในการประชุม อาจารย์ ดร.การุณ
พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิด และมี ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี
สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ชี้แจงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย และแนวทาง
การดำเนินโครงการวิจัยตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ให้กับนักวิจัย เพื่อให้นักวิจัยได้ปฏิบัติเป็นแนวทางได้กันหลังจากนั้นนักวิจัยได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางที่ดีร่วมกัน

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยอาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีรับสนองพระราชโองการ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งได้มีพระราชโองการ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายเฉลย ภูมิพันธุ์ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2560 โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ บุคลากรแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดี

การฝึกอบรมการวางแผนและพัฒนาการจัดการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ส่งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมการฝึกอบรมการวางแผนและพัฒนาการจัดการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ศ.พญ.พรรณแข มไหสวริยะ บรรยายให้ความรู้เรื่อง การพิจารณา
รับรองโครงการใหม่ การพัฒนาแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดเก็บข้อมูลโครงการวิจัย
ในรูปแบบเอกสารและข้อมูลอิเล็คโทรนิคส์ ผศ.ดร.ภญ.สุพัตรา ปรศุพัฒนา บรรยายให้ความรู้เรื่อง
การติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย การคัดแยกโครงการหลังการแจ้งปิด รศ.พญ.ขวัญชนก
ยิ้มแต้ บรรยายให้ความรู้เรื่อง กระบวนการคุณภาพสำหรับสำนักงาน IRB และผศ.พญ.พรรณทิพา
 ว่องไว บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การพิจารณารายงานของผู้วิจัยภายหลังการรับรอง และเข้าศึกษา
ดูงานสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น