.

.

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดงานจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 (RMU GRC 2018) และประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 (ICSS 2017)

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม Theater Hall อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริ
ราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วม
พิธีเปิดงานจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 (RMU GRC 2018) และประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 7 (ICSS 2017) ซึ่งมีการปาฐกาถาพิเศษจากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ
การนำเสนอผลงานทางวิชาการมีทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์เพื่อให้คณาจารย์
นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น