.

.

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561

การฝึกอบรมการวางแผนและพัฒนาการจัดการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ส่งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมการฝึกอบรมการวางแผนและพัฒนาการจัดการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ศ.พญ.พรรณแข มไหสวริยะ บรรยายให้ความรู้เรื่อง การพิจารณา
รับรองโครงการใหม่ การพัฒนาแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดเก็บข้อมูลโครงการวิจัย
ในรูปแบบเอกสารและข้อมูลอิเล็คโทรนิคส์ ผศ.ดร.ภญ.สุพัตรา ปรศุพัฒนา บรรยายให้ความรู้เรื่อง
การติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย การคัดแยกโครงการหลังการแจ้งปิด รศ.พญ.ขวัญชนก
ยิ้มแต้ บรรยายให้ความรู้เรื่อง กระบวนการคุณภาพสำหรับสำนักงาน IRB และผศ.พญ.พรรณทิพา
 ว่องไว บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การพิจารณารายงานของผู้วิจัยภายหลังการรับรอง และเข้าศึกษา
ดูงานสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น