.

.

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนทุนวิจัย
ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัยตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยภายในการประชุม อาจารย์ ดร.การุณ
พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิด และมี ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี
สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ชี้แจงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย และแนวทาง
การดำเนินโครงการวิจัยตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ให้กับนักวิจัย เพื่อให้นักวิจัยได้ปฏิบัติเป็นแนวทางได้กันหลังจากนั้นนักวิจัยได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางที่ดีร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น