.

.

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การประชุมวิชาการนำเส นอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ICET II The 2nd National and International Conference on Education and Technology ICET II : Critical Innovation

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วม
โครงการการประชุมวิชาการนำเส นอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ICET II The 2nd
National and International Conference on Education and Technology ICET II : Critical
Innovation ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยได้
รับเกียรติจากท่านชยันต์ ศิริมาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด
ภาคเช้ามีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Innovative Math’s Pathway โดย Professor Dr.Elizabeth
M. Brown จาก Indiana State University,USA. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Learning and
Teachingin a Digital Age” โดย Professor Dr.William R. Barratt จาก Indiana State
University,USA. และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Innovative Thinking” โดยอาจารย์ธงชัย
โรจน์กังสดาล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคบ่ายมีการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
(Poster Presentation) ขอบคุณ Cr. ภาพจากฝ่ายประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม การศึกษาดูงานการสร้างป่าสร้างรายได้และการสาธิตการเพาะชำกล้าไม้ การตัดแต่งกิ่งไม้ การสร้างรายได้จากป่า (กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา)

ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้จัดโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม
การศึกษาดูงานการสร้างป่าสร้างรายได้และการสาธิตการเพาะชำกล้าไม้ การตัดแต่งกิ่งไม้
การสร้างรายได้จากป่า ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูสิงห์
จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างรายได้ ลดราย
จ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมายสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาป่า สร้างห่วงโซ่อาหารของชุมชน
ให้มีความมั่นคงทางอาหาร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นครู นักเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวนรวมทั้งสิ้น 80 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างป่า
การสร้างรายได้ด้วยการปลูกเห็ด การปลูกมะนาวนอกฤดูกาล การเพาะชำกล้าไม้ สมุนไพร การตัดแต่งกิ่งไม้ และปศุสัตว์ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
   

โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม การศึกษาดูงานการสร้างป่าสร้างรายได้และการสาธิตการเพาะชำกล้าไม้ การตัดแต่งกิ่งไม้ การสร้างรายได้จากป่า (กลุ่มประชาชน/ชุมชน)

ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้จัดโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม
การศึกษาดูงานการสร้างป่าสร้างรายได้และการสาธิตการเพาะชำกล้าไม้ การตัดแต่งกิ่งไม้
การสร้างรายได้จากป่า ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูสิงห์
จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างรายได้ ลดราย
จ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมายสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาป่า สร้างห่วงโซ่อาหารของชุมชน
ให้มีความมั่นคงทางอาหาร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นประชาชน ผู้นำชุมชนตำบลเกาะแก้ว ตำบลท่าม่วง และตำบลหนองแวง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนรวมทั้งสิ้น 80 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยว
กับการสร้างป่า การสร้างรายได้ด้วยการปลูกเห็ด การปลูกมะนาวนอกฤดูกาล การเพาะชำกล้าไม้ สมุนไพร การตัดแต่งกิ่งไม้ ปศุสัตว์และการประมง ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
     

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางการเกษตร ณ ไร่ออนซอน ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ไร่ออนซอน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
(โรงเรียนชาวนา) ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับการพัฒนา
สามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิและพืชอินทรีย์ โดยวิทยากร
จากไร่ออนซอน คุณจารุวรรณ ชาติบัญชากร และคุณศิริชัย เลิศอมตะสกุล ให้ความรู้และแลก
เปลี่ยนประการณ์ และการฝึกปฏิบัติงานจริงภายในไร่ออนซอนให้กับครู อาจารย์ นักเรียน และ
นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางการเกษตร ณ ไร่ออนซอน ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ไร่ออนซอน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
(โรงเรียนชาวนา) ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับการพัฒนา
สามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิและพืชอินทรีย์ โดยวิทยากร
จากไร่ออนซอน คุณจารุวรรณ ชาติบัญชากร และคุณศิริชัย เลิศอมตะสกุล ให้ความรู้และแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ และการฝึกปฏิบัติงานจริงภายในไร่ออนซอนให้กับเกษตรกรในตำบลเกาะแก้ว ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี และเกษตรกรในตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่าชุมชน

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการ
สร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ
การสร้างป่าสร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์และสมาชิกอาสา
พิทักษ์ป่าชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาป่า สร้างห่วงโซ่อาหารของชุมชนให้มีความมั่นคงทางอาหาร ให้กับครูและนักเรียนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่