.

.

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การประชุมวิชาการนำเส นอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ICET II The 2nd National and International Conference on Education and Technology ICET II : Critical Innovation

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วม
โครงการการประชุมวิชาการนำเส นอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ICET II The 2nd
National and International Conference on Education and Technology ICET II : Critical
Innovation ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยได้
รับเกียรติจากท่านชยันต์ ศิริมาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด
ภาคเช้ามีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Innovative Math’s Pathway โดย Professor Dr.Elizabeth
M. Brown จาก Indiana State University,USA. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Learning and
Teachingin a Digital Age” โดย Professor Dr.William R. Barratt จาก Indiana State
University,USA. และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Innovative Thinking” โดยอาจารย์ธงชัย
โรจน์กังสดาล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคบ่ายมีการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
(Poster Presentation) ขอบคุณ Cr. ภาพจากฝ่ายประชาสัมพันธ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น