.

.

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

การประกวดและคัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิดีเด่น

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น
จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีจังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรม การประกวดและคัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิดีเด่น
เพื่อคัดเลือกเกษตรกรที่มีผลงานการปลูกข้าวหอมมะลิดีเด่น และเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและ
ผลงานของเกษตรกรให้ปรากฏต่อสาธารณชน ผลการคัดเลือกแบ่งเป็น เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
หอมมะลิดีเด่น ได้แก่ เกษตรกรตำบลเกาะแก้ว ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และเกษตรกรตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น จำนวน 3
ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล โดยนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

การปลูกป่าชุมชน โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการ
สร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชดำริ กิจกรรม การปลูกป่าชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู
ป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมายสร้างจิต
สำนึกในการดูแลรักษาป่า สร้างห่วงโซ่อาหารของชุมชนให้มีความมั่นคงทางอาหาร ภายในงาน
มีการมอบต้นไม้ให้กับผู้แทนชุมชนตำบลท่าม่วง ตำบลเกาะแก้ว ตำบลหนองแวง ตำบลธงธานี
ตำบลบึงนคร โรงเรียน คณะ หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 31,000 ต้น โดยอาจารย์
ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบ และได้รับเกียรติจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบต้นไม้และการปลูกต้นไม้ร่วมกัน
ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดำเนินการ องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ และ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน
ประกอบด้วย ผศ.ธีระศักดิ์ ดาแก้ว ผศ.ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์ และอาจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ
พลเยี่ยม จากการตรวจประเมิน พบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา ประเมินตนเอง ผลรวมเฉลี่ย
ทุกตัวบ่งชี้ คือ 4.75 คณะกรรมการประเมิน ผลรวมเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4.25

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561

การศึกษาดูงานการพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพแผนงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2561 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการศึกษาดูงานการพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพแผนงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านวิจัยและบริการวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นแม่แบบที่ดี 2. เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เปิดมุมมองในการบริหารจัดการการจัดระบบองค์กรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อนำผลการศึกษาดูงานมาปรับปรุงระบบการบริหารงานด้านวิจัยและบริการวิชาการของสถาบันต่อไป โดยเข้าศึกษาดูงาน จำนวน 2 แห่งคือ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่