.

.

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

การประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดำเนินการ องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ และ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน
ประกอบด้วย ผศ.ธีระศักดิ์ ดาแก้ว ผศ.ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์ และอาจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ
พลเยี่ยม จากการตรวจประเมิน พบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา ประเมินตนเอง ผลรวมเฉลี่ย
ทุกตัวบ่งชี้ คือ 4.75 คณะกรรมการประเมิน ผลรวมเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4.25

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น