.

.

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561

การศึกษาดูงานการพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพแผนงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2561 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการศึกษาดูงานการพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพแผนงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านวิจัยและบริการวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นแม่แบบที่ดี 2. เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เปิดมุมมองในการบริหารจัดการการจัดระบบองค์กรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อนำผลการศึกษาดูงานมาปรับปรุงระบบการบริหารงานด้านวิจัยและบริการวิชาการของสถาบันต่อไป โดยเข้าศึกษาดูงาน จำนวน 2 แห่งคือ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น