.

.

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-14.00น. สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดยอาจารย์
ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกันต้อนรับ จัดเตรียมเอกสาร
และรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
ร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
(โรงเรียนชาวนา) และโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชดำริ แก่คณะกรรมการ
ธรรมมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ดในการสอดส่องให้ข้อเสนอแนะ เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้
 และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมื่อที่ดี ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน บ้านท่าสี หมู่ 3
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องชาวบ้าน
ท่าสีเป็นอย่างดียิ่ง ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น