.

.

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

โครงการอบรมเชิงทดลองปฏิบัติการ หลักสูตร “นวัตกรรมเพิ่มพลังอาจารย์ สร้างสรรค์ผลงานอุดมศึกษา”

ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิง
ทดลองปฏิบัติการ หลักสูตร “นวัตกรรมเพิ่มพลังอาจารย์ สร้างสรรค์ผลงานอุดมศึกษา”
Innovative Program for Faculty Empowerment in Higher Education เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์
ประจำที่สอนระดับปริญญาตรีในคณะสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
การจัดการและคณะต่างๆ ทางสังคมศาสตร์ เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านนวัตกรรมการพัฒนานักศึกษา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อบรมให้ความรู้ แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น