.

.

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ Thailand Research Expo 2018

ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา เฝ้ารับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการและ
แสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand
Research Expo 2018) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยนำเสนอในงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยงานวิจัยดังต่อไปนี้ 1. การลดความชื้นในโรงเรือนอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการอบแห้งกล้วยตาก โดย ดร.ธีรศาสตร์ คณาศรี 2. หม้อผลิต
ไอน้ำสําหรับนึ่งก้อนเชื้อเห็ดเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงจากไม้ฟืน กรณีศึกษาเกษตรกร
บ้านหวายหลึม อําเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ดร.ธีรศาสตร์ คณาศรี 3. ผลของ
สายพันธุ์ข้าวหอมมะลิหมู่บ้านท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อการเจริญของ
ดอกเห็ดถั่งเช่าสีทอง โดยผศ.ดร.สรุชัย รัตนสุข 4. การยกระดับมาตรฐานการย้อมผ้าด้วย
สีธรรมชาติ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์
5. พืชสมุนไพรสำหรับสตรีหลังคลอดของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว และกลุ่มชาติพันธุ์ภูไท
ในจังหวัดร้อยเอ็ด โดย ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น