.

.

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การศึกษาดูงานการจัดการวารสารธรรมทรรศน์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

            เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี
สืบสิงห์ อาจารย์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์
ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ และนางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลางได้เข้าร่วม
การศึกษาดูงานการจัดการวารสารธรรมทรรศน์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติ จาก พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ อาจารย์ ดร.สุรพล พรมกุล บรรณาธิการวารสารวิชาการธรรมทรรศน์
ผู้ช่วยบรรณาธิการสถาบันวิจัยพิมลธรรม และผู้รับผิดชอบสารสาร ได้ให้ความรู้และ เทคนิค
เกี่ยวกับการจัดทำวารสาร และการนำวารสารเข้าสู่ฐาน TCI ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและจะได้
นำความรู้และเทคนิคดังกล่าวมาเป็นแนวปฏิบัติในการจัดทำโครงการการจัดทำวารสารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต่อไป

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

       ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตาม พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดย
ฝ่ายพัสดุ กองนโยบายและแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยวิทยากร
จากคลังจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับใหม่ และการบันทึกข้อมูล
ระบบ e-GP

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างในงานวิจัยและบริการวิชาการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

         เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างในงานวิจัยและบริการวิชาการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาพรัฐ พ.ศ. 2560 จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ณ โรงแรมเซ็นจู่รี่ปาร์ค กรุงเทพมหานคร