.

.

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การศึกษาดูงานการจัดการวารสารธรรมทรรศน์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

            เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี
สืบสิงห์ อาจารย์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์
ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ และนางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลางได้เข้าร่วม
การศึกษาดูงานการจัดการวารสารธรรมทรรศน์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติ จาก พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ อาจารย์ ดร.สุรพล พรมกุล บรรณาธิการวารสารวิชาการธรรมทรรศน์
ผู้ช่วยบรรณาธิการสถาบันวิจัยพิมลธรรม และผู้รับผิดชอบสารสาร ได้ให้ความรู้และ เทคนิค
เกี่ยวกับการจัดทำวารสาร และการนำวารสารเข้าสู่ฐาน TCI ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและจะได้
นำความรู้และเทคนิคดังกล่าวมาเป็นแนวปฏิบัติในการจัดทำโครงการการจัดทำวารสารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น