.

.

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การเข้าร่วมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2559

                สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 30,31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด โดยในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ อาจารย์ชาญณรงค์  
วิเศษสัตย์  อาจารย์ ดร.สุรพงษ์  แสงเรณู และนางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง เข้าร่วมการตรวจ
ประเมินเอกสารหลักฐาน ในองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย และองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมชมชุมชนพื้นที่ให้บริการของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ชุมชนเพาะเห็ดบ้านท่าม่วง ชมชุมชนปลอดขยะ บ้านนากระตึบ 
เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและผลการ
ประเมิน ซึ่งผลการประเมินมีดังนี้ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ได้รับคะแนนรวม 4.52 ผลการ
ดำเนินงานระดับดีมาก และองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ได้รับคะแนนรวม 4.00 
ผลการดำเนินงานระดับดี ส่วนข้อเสนอแนะสถาบันวิจัยและพัฒนาจะนำไปปรับปรุงและ
พัฒนาการดำเนินงานต่อไป

การเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ อาจารย์ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ 
อาจารย์ ดร.สุรพงษ์  แสงเรณู และนางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง ได้เข้าร่วมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันต่อคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัย  ในองค์ประกอบที่ 2
การวิจัยและองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งจากการตรวจประเมินคณะกรรม
ได้ให้คำแนะนำในการปรับแก้ไขเอกสารและการเตรียมเอกสารหลักฐานให้สอดคล้องกับเกณฑ์
การประเมินต่อไป

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562 ผ่านระบบ NRMS ครั้งที่ 5

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช.3 ชั้น 2 สำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผู้ประสานงานระบบ NRMS มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 
2562 ผ่านระบบ NRMS ครั้งที่ 5 สำหรับผู้ประสานหน่วยงานและผู้บริหารงานวิจัย เรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ NRMS เพื่อการเสนอของบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย 
การนำเข้ารายละเอียดข้อมูลและการบันทึกข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลการประเมินเพื่อส่งข้อมูล 
การติดตามสถานะงาน ระบบรายงาน เครื่องมือช่วยเหลือในระบบ NRMS และได้เรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติการจัดการนักวิจัย การจัดการข้อมูลผู้ใช้งานของหน่วยงานและการจัดการข้อมูลหน่วยงาน