.

.

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การเข้าร่วมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2559

                สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 30,31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด โดยในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ อาจารย์ชาญณรงค์  
วิเศษสัตย์  อาจารย์ ดร.สุรพงษ์  แสงเรณู และนางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง เข้าร่วมการตรวจ
ประเมินเอกสารหลักฐาน ในองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย และองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมชมชุมชนพื้นที่ให้บริการของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ชุมชนเพาะเห็ดบ้านท่าม่วง ชมชุมชนปลอดขยะ บ้านนากระตึบ 
เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและผลการ
ประเมิน ซึ่งผลการประเมินมีดังนี้ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ได้รับคะแนนรวม 4.52 ผลการ
ดำเนินงานระดับดีมาก และองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ได้รับคะแนนรวม 4.00 
ผลการดำเนินงานระดับดี ส่วนข้อเสนอแนะสถาบันวิจัยและพัฒนาจะนำไปปรับปรุงและ
พัฒนาการดำเนินงานต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น