.

.

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ อาจารย์ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ 
อาจารย์ ดร.สุรพงษ์  แสงเรณู และนางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง ได้เข้าร่วมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันต่อคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัย  ในองค์ประกอบที่ 2
การวิจัยและองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งจากการตรวจประเมินคณะกรรม
ได้ให้คำแนะนำในการปรับแก้ไขเอกสารและการเตรียมเอกสารหลักฐานให้สอดคล้องกับเกณฑ์
การประเมินต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น