.

.

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562 ผ่านระบบ NRMS ครั้งที่ 5

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช.3 ชั้น 2 สำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผู้ประสานงานระบบ NRMS มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 
2562 ผ่านระบบ NRMS ครั้งที่ 5 สำหรับผู้ประสานหน่วยงานและผู้บริหารงานวิจัย เรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ NRMS เพื่อการเสนอของบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย 
การนำเข้ารายละเอียดข้อมูลและการบันทึกข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลการประเมินเพื่อส่งข้อมูล 
การติดตามสถานะงาน ระบบรายงาน เครื่องมือช่วยเหลือในระบบ NRMS และได้เรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติการจัดการนักวิจัย การจัดการข้อมูลผู้ใช้งานของหน่วยงานและการจัดการข้อมูลหน่วยงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น