.

.

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ติดตามสนับสนุนความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดฯ ทีมที่ 1 ติดตาม สนับสนุน ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดฯ กลุ่มผู้ผลิตเครื่องตนตรีพื้นบ้าน บ้านหนองพอก ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


ตรวจประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ และเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันวิจัย ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด ครั้งที่ 2 ณ บ้านวังชัย หมู่ 11 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 (20) /2562

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกันประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 (20) /2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้


ประชุมรายงานผลการประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมประชุมรายงานผลการประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด ครั้งที่ 1 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 11 แห่ง ณ อาคารเบญจมวัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กทม.ตารางงาน: ประเมินรอบ 2 ให้แล้วเสร็จปลาย พ.ค. 62 ส่งรายงานรอบ 2 (แนบประเมินเยาวชนช่อสะอาด) วันที่ 11 มิ.ย. 63 มอบโล่ห์ กรกฎาคม 62

ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร


ลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้านช่อสะอาด

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ และอาจารย์เจ้าหน้าที่ประจำสถาบันฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้านช่อสะอาด l บวร l จุดเริ่มต้นของการพัฒนาอุดมการณ์หมู่บ้านช่อสะอาดคือ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ ตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2530 ที่ว่า “ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดในตัวเอง เพื่อจักได้เป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่งคง” จากพระราชดำรัสนี้ทำให้พบประเด็นของชุดความคิดใน 2 ประเด็นใหญ่ คือ (1) ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง และ (2) ชีวิตที่สะอาด หากเชื่อม 2 ชุดความคิดนี้เข้าด้วยกัน จะพบว่า ความซื่อสัตย์สุจริต นอกจากจะเป็นเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างแล้ว ยังส่งผลต่อเนื่องให้ชีวิตมนุษย์มีความสะอาดด้วย ซึ่งความสะอาดนั้นมีค่าเท่ากับความซื่อสัตย์สุจริตสรุปได้ว่า บุคคลใดก็ตามดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ชีวิตของบุคคลนั้นย่อมนับถือว่าสะอาด และเจริญมั่นคง