.

.

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-14.00น. สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดยอาจารย์
ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกันต้อนรับ จัดเตรียมเอกสาร
และรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
ร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
(โรงเรียนชาวนา) และโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชดำริ แก่คณะกรรมการ
ธรรมมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ดในการสอดส่องให้ข้อเสนอแนะ เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้
 และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมื่อที่ดี ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน บ้านท่าสี หมู่ 3
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องชาวบ้าน
ท่าสีเป็นอย่างดียิ่ง ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

การเตรียมความพร้อมและการถ่ายทำวีดิทัศน์โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตร (โรงเรียนชาวนา)

ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เตรียม
ความพร้อมการต้อนรับคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด สอดส่องโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 และการถ่ายทำ
วีดิทัศน์โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) ณ ศูนย์สาธารณสุข
มูลฐาน บ้านท่าสี หมู่ 3 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับความร่วมมือ
จากบุคลากรเทศบาลตำบลเกาะแก้ว ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าสี และพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านท่าสี
อย่างดียิ่ง ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

โครงการอบรมเชิงทดลองปฏิบัติการ หลักสูตร “นวัตกรรมเพิ่มพลังอาจารย์ สร้างสรรค์ผลงานอุดมศึกษา”

ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิง
ทดลองปฏิบัติการ หลักสูตร “นวัตกรรมเพิ่มพลังอาจารย์ สร้างสรรค์ผลงานอุดมศึกษา”
Innovative Program for Faculty Empowerment in Higher Education เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์
ประจำที่สอนระดับปริญญาตรีในคณะสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
การจัดการและคณะต่างๆ ทางสังคมศาสตร์ เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านนวัตกรรมการพัฒนานักศึกษา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อบรมให้ความรู้ แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ Thailand Research Expo 2018

ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา เฝ้ารับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการและ
แสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand
Research Expo 2018) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยนำเสนอในงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยงานวิจัยดังต่อไปนี้ 1. การลดความชื้นในโรงเรือนอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการอบแห้งกล้วยตาก โดย ดร.ธีรศาสตร์ คณาศรี 2. หม้อผลิต
ไอน้ำสําหรับนึ่งก้อนเชื้อเห็ดเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงจากไม้ฟืน กรณีศึกษาเกษตรกร
บ้านหวายหลึม อําเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ดร.ธีรศาสตร์ คณาศรี 3. ผลของ
สายพันธุ์ข้าวหอมมะลิหมู่บ้านท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อการเจริญของ
ดอกเห็ดถั่งเช่าสีทอง โดยผศ.ดร.สรุชัย รัตนสุข 4. การยกระดับมาตรฐานการย้อมผ้าด้วย
สีธรรมชาติ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์
5. พืชสมุนไพรสำหรับสตรีหลังคลอดของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว และกลุ่มชาติพันธุ์ภูไท
ในจังหวัดร้อยเอ็ด โดย ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่


ขอแสดงความยินดียิ่งกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้รับเกียรติบัตรรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่)

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดได้รับเกียรติบัตรรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”(Training
for the trainers) (แม่ไก่) ภาคบรรยาย ครั้งที่ 1/2561 หมวดที่ 4.3 การออกแบบการวิจัยรูปแบบ
การวิจัยและพัฒนา (R&D) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เครือข่ายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ พิธีมอบเกียรติบัตรโดยท่าน พล อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561) Thailand Research Expo 2018