.

.

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านเกษตรอินทรีย์ กับกลุ่มเกษตรทำนา นาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านเกษตรอินทรีย์ กับกลุ่มเกษตรทำนา นาโส่
(ชมรมรักษ์ธรรมชาติ) โดยมี นายสุทธิพงษ์ พลชัย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง
กลุ่ม การดำเนินงานของกลุ่ม การส่งเสริมการทำเกษตรแบบอินทรีย์ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค
ในการดำเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ บ้านโสกขุมปูน เลขที่ 57 หมู่ 2 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร กลุ่มเกษตรทำนานาโส่ เกิดขึ้นเนื่องด้วยเกษตรกรในพื้นที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบแผนการผลิตทางการเกษตรให้เป็นเกษตรกรรมยั่งยืนที่มีการผลิตหลากหลายและไม่ใช้สารเคมี สร้างกระบวนการกลุ่มเพื่อการเรียนรู้สู่การแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนเป็นการพึ่งพาตนเองในขั้นต้น รวมถึงเป็นการช่วยเหลือกันของเกษตรกรในพื้นที่จากการ
รวมตัวกันตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดี