.

.

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 น. อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมงานการประชุม
วิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 นวัตกรรมสร้างสรรค์ศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมกันเกรา
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฎกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีนายชยันต์
ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงาน
มีการนำเสนอผลงานการวิจัยทั้งภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์
(Poster Presentation) ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอเป็นจำนวนมากชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่