.

.

วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การสรุปผลการประเมินการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 18 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2560

          จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดงาน “เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 18 จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2560 ” ระหว่างวันศุกร์ที่ 15 ถึงวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม นี้ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เดนท์ ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตข้าวหอมมะลิ คุณภาพดี และยังส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดจังหวัดในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยมีนายวัยชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธี กิจกรรมทีทั้งนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้า ข้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว เครื่องมือ เครื่องจักกลงการเกษตรพันธุ์ไม้ จำหน่วยสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP ) การแสดงวิดีทัศน์สื่อผสมชุด " ขวัญข้าว ชาวนาไทย" และการแสดงแสง สี เสียง ชุด "รับขวัญข้าว ชาวนาไทย ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมมะลิโลก" พิธีเปิดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 18 จังหวัดร้อยเอ็ด จากวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด การแจกของรางวัลให้กับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โดยนายวัยชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และน.ส.ฉัตรทิรา มิชาส์ Miss Tourism Queen Thailand 2017 เข้าร่วมเพื่อประชาสัมพันธ์งานและการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดในครั้งนี้
          ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้รับมอบหมายให้ สรุปผลการประเมินการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 18 จังหวัดร้อยเอ็ด ดาวน์โหลด Full Text ได้ที่นี่
สถาบันวิจัยและพัฒนา แสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบช่อดอกไม้
แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ ในโอกาสมีพระราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีเจ้าหน้าที่และ
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดี ณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมเข้าขอพรสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 นี้
                                                                ขอบพระคุณภาพจากคุณธีระ วงค์ไชยชาญ

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

โครงการการพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าไม้ กรณีศึกษา : ป่าดงหัน บ้านท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอนุรักษ์ป่าและการบวชป่า”

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ ป่าสงวนแห่งชาติดงหัน ตำบลท่าม่วง
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมจัด
โครงการการพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าไม้ กรณีศึกษา : ป่าดงหัน บ้านท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การอนุรักษ์ป่าและการบวชป่า” และงานทำบุญสืบชะตาป่า สักการะปู่ย่ายางใหญ่ (บวชป่า) 
ประจำปี 2560 โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชมรมอนุรักษ์ป่าและ
สัตว์ป่าดงหัน และเทศบาลตำบลท่าม่วง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พิธีบวชต้นไม้หรือ
การบวชป่าเป็นกุศโลบายในการรักษาป่าของชาวบ้าน เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่า
ไว้ นับเป็นการนำความเชื่อทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดูแลอนุรักษ์ป่าไม้ต่อไป

โครงการวันพ่อแห่งชาติและร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการวันพ่อแห่งชาติและ
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ อาคาร
หอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยอาจารย์ชาญณรงค์ 
วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการเพื่อแสดง
ความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่
เหล่า และเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง 
และขอแสดงความยินดียิ่งกับพ่อดีเด่น คุณพ่อสมมูล วิเศษสัตย์ ซึ่งเป็นคุณพ่อของอาจารย์
ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 
พ่อดีเด่น ประจำปี 2560 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในครั้งนี้

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดประชุมการจัดซื้อจัดจ้าง งานวิจัยตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดประชุมการจัดซื้อจัดจ้าง งานวิจัยตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับฝ่ายพัสดุ กองนโยบายและแผนนำประชุมและให้ความรู้ความเข้าใจ ขอบคุณนักวิจัยทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม เอกสารประกอบการประชุม 1) พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2)กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ พ.ศ. 2560  ชมภาพเพิ่มเติมที่นี่

 

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ผู้รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการและคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต

           เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ท่านอาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ
คณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการและคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต
โดยมีบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายชื่อดังต่อไปนี้
       1. ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ได้รับการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
       2. อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
       โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมแสดงความยินดี ในการประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงษ์พันธุ์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ขอขอบคุณ Cr. ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การศึกษาดูงานการจัดการวารสารธรรมทรรศน์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

            เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี
สืบสิงห์ อาจารย์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์
ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ และนางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลางได้เข้าร่วม
การศึกษาดูงานการจัดการวารสารธรรมทรรศน์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติ จาก พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ อาจารย์ ดร.สุรพล พรมกุล บรรณาธิการวารสารวิชาการธรรมทรรศน์
ผู้ช่วยบรรณาธิการสถาบันวิจัยพิมลธรรม และผู้รับผิดชอบสารสาร ได้ให้ความรู้และ เทคนิค
เกี่ยวกับการจัดทำวารสาร และการนำวารสารเข้าสู่ฐาน TCI ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและจะได้
นำความรู้และเทคนิคดังกล่าวมาเป็นแนวปฏิบัติในการจัดทำโครงการการจัดทำวารสารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต่อไป

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

       ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตาม พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดย
ฝ่ายพัสดุ กองนโยบายและแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยวิทยากร
จากคลังจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับใหม่ และการบันทึกข้อมูล
ระบบ e-GP

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างในงานวิจัยและบริการวิชาการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

         เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างในงานวิจัยและบริการวิชาการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาพรัฐ พ.ศ. 2560 จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ณ โรงแรมเซ็นจู่รี่ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การเข้าร่วมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2559

                สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 30,31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด โดยในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ อาจารย์ชาญณรงค์  
วิเศษสัตย์  อาจารย์ ดร.สุรพงษ์  แสงเรณู และนางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง เข้าร่วมการตรวจ
ประเมินเอกสารหลักฐาน ในองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย และองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมชมชุมชนพื้นที่ให้บริการของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ชุมชนเพาะเห็ดบ้านท่าม่วง ชมชุมชนปลอดขยะ บ้านนากระตึบ 
เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและผลการ
ประเมิน ซึ่งผลการประเมินมีดังนี้ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ได้รับคะแนนรวม 4.52 ผลการ
ดำเนินงานระดับดีมาก และองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ได้รับคะแนนรวม 4.00 
ผลการดำเนินงานระดับดี ส่วนข้อเสนอแนะสถาบันวิจัยและพัฒนาจะนำไปปรับปรุงและ
พัฒนาการดำเนินงานต่อไป

การเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ อาจารย์ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ 
อาจารย์ ดร.สุรพงษ์  แสงเรณู และนางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง ได้เข้าร่วมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันต่อคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัย  ในองค์ประกอบที่ 2
การวิจัยและองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งจากการตรวจประเมินคณะกรรม
ได้ให้คำแนะนำในการปรับแก้ไขเอกสารและการเตรียมเอกสารหลักฐานให้สอดคล้องกับเกณฑ์
การประเมินต่อไป

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562 ผ่านระบบ NRMS ครั้งที่ 5

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช.3 ชั้น 2 สำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผู้ประสานงานระบบ NRMS มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 
2562 ผ่านระบบ NRMS ครั้งที่ 5 สำหรับผู้ประสานหน่วยงานและผู้บริหารงานวิจัย เรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ NRMS เพื่อการเสนอของบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย 
การนำเข้ารายละเอียดข้อมูลและการบันทึกข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลการประเมินเพื่อส่งข้อมูล 
การติดตามสถานะงาน ระบบรายงาน เครื่องมือช่วยเหลือในระบบ NRMS และได้เรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติการจัดการนักวิจัย การจัดการข้อมูลผู้ใช้งานของหน่วยงานและการจัดการข้อมูลหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

ขอแสดงความยินดียิ่งกับ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้รับ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
กับ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้รับ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ด้วยความยินดียิ่ง

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3(18)/2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3(18)/2560
ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุม
เพื่อทราบที่สำคัญ ดังนี้ 1))โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 2)
สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) รายงานการเบิกจ่ายโครงการวิจัย ประจำปี 2560 4) คำสั่ง
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหน้าที่ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา 5) สรุปผลการจัดโครงการคูปองพัฒนาครู
และ6) รายงานการพัฒนาเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอต่อที่ประชุมได้รับทราบโดยทั่วกัน

การประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ


เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์ชาญณรงค์
วิเศษสัตย์  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ สุภิมล บุญพอก
และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ซึ่งเป็นการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม และตอบข้อซักถาม
ข้อสงสัยของอาจารย์ และนักศึกษาที่ทำการบันทึกข้อมูลโครงการประเมินศักยภาพกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและการประเมินผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560

คณะกรรมการประเมิน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าตรวจประเมินผลงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของวิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยอ็ด

  

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู
คณะกรรมการตรวจประเมินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และนางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
ผู้ติดตามเข้าตรวจประเมินผลงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีร้อยเอ็ด 
ซึ่งมีคณะผู้บริหารวิทยาลัย นำโดยนายไตรรงค์ คลังบุญครอง รองผู้อำนวยการ
และคณะให้การต้อนรับและ
รับการตรวจประเมิน ซึ่งการประเมินผลงานด้านการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการประกวดหน่วยงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่จังหวัดปลอดขยะ ของจังหวัดร้อยเอ็ด  ชมภาพเพิ่มเติมที่นี่

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้ารับการตรวจประเมินผลงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ ห้องประชุมสภา


เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ารับการตรวจประเมินผลงานด้านการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจากวิทยาลัย
การอาชีพจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งประกอบด้วย นายประจวบ จันทรวงษ์ ผู้อำนวยการ นายสมจิตร
 พันธไชย และนายเชาวฤทธิ์ ลำพาย รองผู้อำนวยการ ซึ่งการรับการตรวจประเมิน อาจารย์
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ ได้นำเสนอและรายงานผลการ ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต่อคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะทำงานร่วมกันรับการตรวจประเมินในครั้งนี้ด้วย ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

การประชุมประจำปีระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ วช. ประจำปี 2560


เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.1 ชั้น 2
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้ประสานงานระบบ NRMS มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เข้าร่วมประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ NRMS เพื่อเสนอขอและ
ติดตามงานวิจัยและงบประมาณการวิจัย ตามแนวทางการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ
และเจ้าหน้าที่ วช. ทั้งในประเด็นด้านนโยบายและการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัย
รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงหรือพัฒนาเทคนิคระบบ NRMS

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาการจัดกิจกรรมจิตศึกษาในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูและผู้เรียน รหัสหลักสูตร : 60010199-02 (โครงการคูปองพัฒนาครู) ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนเพชรรัชต์การ์เด้น ห้องประดับทองมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาการจัดกิจกรรมจิตศึกษาในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูและผู้เรียน รหัสหลักสูตร : 60010199-02 (โครงการคูปองพัฒนาครู) ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ห้องประดับทอง จำนวนครูอบรมทั้งสิ้น 55 คน  วิทยากรโดย อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา  อาจารย์ชาญยุทธ สอนจันทร์ อาจารย์อุรัจฉทาธ์ นามรักษ์ และทีมงานวิทยากรคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบคุณฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่ช่วยบรรทึกภาพสวยๆตลอดงาน ขอบคุณนักศึกษา CCR ที่มาช่วยลงทะเบียนและดูแลงาน ขอบคุณฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุที่ให้คำปรึกษา ขอบคุณฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่มาบันทึกภาพสวยๆ ท้ายสุดขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ช่วยผลักดันให้เกิดโครงการดีๆนี้  ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560

โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม การประชุมติดตามและประเมินผลโครงการ


เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พร้อมด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญา
พัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ
 2560 กิจกรรม การประชุมติดตามและประเมินผลโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมติดตาม
และประเมินผลโครงการ การบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 การจัดโครงการในครั้งนี้จัดให้มีกิจกรรมระดมความ
คิดเห็นและการติดตามผลการดำเนินงานเรื่อง การบริหารจัดการขยะในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับ
ความร่วมมือจากนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นอย่างดียิ่ง
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560

โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม การประชุมติดตามและประเมินผลโครงการ


เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนา
ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560
 กิจกรรม การประชุมติดตามและประเมินผลโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมติดตามและ
ประเมินผลโครงการ และถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะของชุมชนตำบลเกาะแก้ว ณ
วัดตาลวนาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด การจัดโครงการในครั้งนี้จัดให้มี
กิจกรรมระดมความคิดเห็นและการติดตามผลการดำเนินงานเรื่อง การบริหารจัดการขยะในชุมชน
ตำบลเกาะแก้ว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดียิ่ง
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม การประชุมติดตามและประเมินผลโครงการ


เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนา
ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560
 กิจกรรม การประชุมติดตามและประเมินผลโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมติดตาม
และประเมินผลโครงการ และถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะของชุมชนตำบลท่าม่วง ณ
เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด การจัดโครงการในครั้งนี้จัดให้มีกิจกรรม
ระดมความคิดเห็นและการติดตามผลการดำเนินงานเรื่อง การบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบล
ท่าม่วง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดียิ่ง
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (อพ.สธ. - มรภ.รอ.) ประจำปีงบประมาณ 2560


เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนาประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
(อพ.สธ. - มรภ.รอ.) ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น โดยมีอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ
ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อพ.สธ. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ร่วมประชุม
รับฟังบรรยายสรุปภาพรวมในการดำเนินงาน อพ.สธ เพื่อสร้างความชัดเจน ทบทวน รับทราบ
แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการฯตามกรอบการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.
ระยะ 5 ปีที่ 6 (1 ตุลาคม พ.ศ.2559 – 30 กันยายน พ.ศ.2564) ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)

ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
นำนักวิจัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรสด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพฯซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยได้นำเสนองานวิจัยเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
1) เรื่องศึกษาศักยภาพการเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกผลไม้ โดย อาจารย์ ดร.ชลลดา ไร่ขาม
2) ความหลากชนิดของพรรณไม้และจัดทำระบบฐานข้อมูล GIS เบื้องต้น ของไม้ต้นในพื้นที่ป่า
วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยอาจารย์ ดร.ชัญญรินทร์ สมพร 3) พืชสมุนไพรสำหรับ
สตรีหลังคลอดของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว และภูไทในจังหวัดร้อยเอ็ด โดย อาจารย์ ดร.เอื้อมพร
จันทร์สองดวง 4) การเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้กุหลาบเหลืองโคราช (Aerides houlletiana Rchb.f.)
ภายใต้สภาพเยือกแข็ง โดยใช้เทคนิค Encapsulation-dehydration โดยดร.จตุพร หงส์ทองคำ
5) การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยอาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ และ 6) การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้PLC การผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เพื่อการแข่งขันของประเทศ ปีงบประมาณ 2560โดย ผศ.ดร.กชพร นำนาผล และคณะ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับหน่วยงานอื่นในจังหวัดร้อยเอ็ด

 

อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมประชุม เตรียมความพร้อมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับหน่วยงานอื่นในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีท่าน สกฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน ประชุมวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อนเอ็ดได้เตรียมการเป็นอย่างดี เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่ http://opst-reru.blogspot.com/

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาการจัดกิจกรรมจิตศึกษาในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูและผู้เรียน รหัสหลักสูตร : 60010199-01 (โครงการคูปองพัฒนาครู)สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาการจัดกิจกรรมจิตศึกษาในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูและผู้เรียน รหัสหลักสูตร : 60010199-01 (โครงการคูปองพัฒนาครู) ในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนเพชรรัชต์การ์เด้น ห้องเพทาย  อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา เป็นวิทยากรในการอบรม อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ จำนวนครูลงทะเบียนอบรมทั้งสิ้น 47 คน บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยการเรียนรู้ที่เข้มข้น มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ชมภาพต่อที่นี่

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ประชุมเรื่อง แนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้การปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯวันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผุู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ข้าร่วมประชุมเรื่อง แนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้การปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้ำใจแนวทางกำรจัดสรรงบประมาณ บูรณากำรงบประมำณการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จัดโดย สำนักงำนคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน)

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560

นักวิจัยร่วมต้อนรับพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ผู้เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด


เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร. สุรพงษ์
 แสงเรณู หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา นำนักวิจัย
จัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัย เพื่อต้อนรับพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ผู้เชิญ
ถุงพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมติดตาม
ความคืบหน้าสถานการณ์อุกทกภัยในพื้นที่ ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ มีผลงานวิจัย
ได้แก่ การผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์ โดย ผศ.ดร.กชพร นำนาผล และคณะ
ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวกายจากข้าวและน้ำมันรำข้าว ผ้าย้อมสีธรรมชาติ โดย อาจารย์ ดร. กนกกรณ์
ศิริทิพย์ การศึกษาความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของชาจากใบต้นข้าวอ่อน โดย
อาจารย์ ดร.ชัญญรินทร์ สมพร การศึกษาแนวทางการพัฒนาปลาร้า เพื่อส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปลาร้าของวิสาหกิจชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ โดยอาจารย์ศศิกาญจน์ หมอกมีชัย และ
ผลิตภัณฑ์ข้าวต้มผัดสมุนไพร จากโรงเรียนบ้านท่าม่วง ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

โครงการจัดทำแผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการจัดทำแผนบริการวิชาการ ประจำปี
งบประมาณ 2561 และศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิชัยพรรณ ชั้น 3 อาคารเรือนต้นสัก การจัดโครงการ
ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมจากทุกคณะ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา ระบบ กลไก
กระบวนการบริหารจัดการงานบริหารวิชาการเพื่อการบริการวิชาการ และได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี อาจารย์ปิยวรรณ ปาลาส ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์ ดร.เสถียรภัคณ์  มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณาจารย์
เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง ช่วงบ่ายจัดให้มีการจัดประชุมทำแผนบริการวิชาการ
ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยที่ประชุมกำหนดพื้นที่ชุมชนตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ในการให้บริการทางวิชาการประจำปี 2561และประเด็นการให้บริการได้แก่ ผู้สูงอายุ
และสมุนไพร ซึ่งจะดำเนินการประชุมอีกครั้งในลำดับต่อไป ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมถวายพระพรและร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันแม่แหงชาติ 2560 ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์วันที่ 11 สิงหาคม 2560  อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผุู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมวางพานพุ่มและร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560  ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ โดยมีท่าน ดร.เกียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในการถวายพระพร ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรรยายกาสอบอวลไปด้วยความปิติยินดี ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ชมภาพเพิ่มเติมที่นี่

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ณ ห้องประชุมกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


         เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา
จัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กิจกรรม การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ณ ห้องประชุมกันเกรา
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การจัดโครงการ
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้
        1) เพื่อสนับสนุนให้ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน และประชาชน นำวัสดุเหลือใช้
มาประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และลดปริมาณขยะของเหลือใช้
ในบ้าน โรงเรียนชุมชน
       2) เพื่อรณรงค์และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น โดยมี ดร.เกรียงศักดิ์
ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการในครั้งนี้ ภายในงานมีการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร
รวมจำนวนทั้งสิ้น 48 ผลงาน ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560


เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30 น. อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิรราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม การอบรมเรื่องการคัดแยกขยะ ณ ห้องประชุมมันปลา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม การอบรมเรื่องการคัดแยกขยะ ณ ห้องประชุมมันปลา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การจัดโครงการ
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสนับสนุนให้ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีความรู้ ความ
เข้าใจในการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี 2) เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการทิ้งขยะ ให้เล็งเห็นถึงความ
สำคัญและประโยชน์ของการคัดแยกขยะ 3) เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด มีระบบการคัดแยกขยะ 4) เพื่อรณรงค์และขยายผลสู่การสร้างกระบวน
การมีส่วนร่วมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกรียงศักดิ์ศรีสมบัติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยากรโดย ดร.สุพะยนต์ ชมพูธวัช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการจากโรงพยาบาลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดจากโรงพยาบาลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด อบรมให้ความรู้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในครั้งนี้ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม การอบรมเรื่องการคัดแยกขยะ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัย
และพัฒนาจัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม การอบรมเรื่องการคัดแยกขยะ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบล
ท่าม่วง อำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสนับสนุน
ให้ ประชาชน ครู นักเรียน ชุมชนท่าม่วง มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี 2) เพื่อ
ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการทิ้งขยะ ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการคัดแยกขยะ
3) เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนชุมชนท่าม่วง มีระบบการคัดแยกขยะและเป็นชุมชนต้นแบบ 4) เพื่อ
รณรงค์และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่นโดยได้รับเกียรติจากนายเจริญ สุทธิประภา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าม่วงเป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยากรโดย ดร.สุพะยนต์ ชมพูธวัช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
จากโรงพยาบาลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนชุมชนท่าม่วงในครั้งนี้
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม การอบรมเรื่องการคัดแยกขยะ ณ วัดตาลวนาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


              เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
นำโดยอาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม การอบรมเรื่องการคัดแยกขยะ
ณวัดตาลวนาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด การจัดโครงการในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสนับสนุนให้ ประชาชนชุมชนท่าม่วง มีความรู้ ความเข้าใจใน
การคัดแยกขยะที่ถูกวิธี 2) เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการทิ้งขยะ ให้เล็งเห็นถึงความ
สำคัญและประโยชน์ของการคัดแยกขยะ 3) เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนชุมชนเกาะแก้ว
มีระบบการคัดแยกขยะและเป็นชุมชนต้นแบบ 4) เพื่อรณรงค์และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น โดยมี ดร.สุพะยนต์ ชมพูธวัช
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการจากโรงพยาบาลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็น
วิทยากร อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนชุมชนเกาะแก้วในครั้งนี้ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

กิจกรรมเพิ่มเติมความรู้เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคชุมชนตำบลท่าม่วง


วันที่ 14 กรกฎาคม 2560  เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประเมินผล
และสำรวจความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคชุมชนตำบล
ท่าม่วง ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ของคณะนิติรัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยทีมวิทยากรจากคณะนิติรัฐศาสตร์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเสริมสร้างพลังผู้บริโภคให้พิทักษ์สิทธิตนเอง และ
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสทุนนิยมและบริโภคนิยม เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชมชนอย่างยั่งยืนต่อไป