.

.

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

โครงการการพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าไม้ กรณีศึกษา : ป่าดงหัน บ้านท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอนุรักษ์ป่าและการบวชป่า”

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ ป่าสงวนแห่งชาติดงหัน ตำบลท่าม่วง
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมจัด
โครงการการพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าไม้ กรณีศึกษา : ป่าดงหัน บ้านท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การอนุรักษ์ป่าและการบวชป่า” และงานทำบุญสืบชะตาป่า สักการะปู่ย่ายางใหญ่ (บวชป่า) 
ประจำปี 2560 โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชมรมอนุรักษ์ป่าและ
สัตว์ป่าดงหัน และเทศบาลตำบลท่าม่วง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พิธีบวชต้นไม้หรือ
การบวชป่าเป็นกุศโลบายในการรักษาป่าของชาวบ้าน เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่า
ไว้ นับเป็นการนำความเชื่อทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดูแลอนุรักษ์ป่าไม้ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น