.

.

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

โครงการจัดทำแผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการจัดทำแผนบริการวิชาการ ประจำปี
งบประมาณ 2561 และศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิชัยพรรณ ชั้น 3 อาคารเรือนต้นสัก การจัดโครงการ
ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมจากทุกคณะ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา ระบบ กลไก
กระบวนการบริหารจัดการงานบริหารวิชาการเพื่อการบริการวิชาการ และได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี อาจารย์ปิยวรรณ ปาลาส ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์ ดร.เสถียรภัคณ์  มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณาจารย์
เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง ช่วงบ่ายจัดให้มีการจัดประชุมทำแผนบริการวิชาการ
ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยที่ประชุมกำหนดพื้นที่ชุมชนตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ในการให้บริการทางวิชาการประจำปี 2561และประเด็นการให้บริการได้แก่ ผู้สูงอายุ
และสมุนไพร ซึ่งจะดำเนินการประชุมอีกครั้งในลำดับต่อไป ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น