.

.

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)

ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
นำนักวิจัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรสด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพฯซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยได้นำเสนองานวิจัยเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
1) เรื่องศึกษาศักยภาพการเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกผลไม้ โดย อาจารย์ ดร.ชลลดา ไร่ขาม
2) ความหลากชนิดของพรรณไม้และจัดทำระบบฐานข้อมูล GIS เบื้องต้น ของไม้ต้นในพื้นที่ป่า
วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยอาจารย์ ดร.ชัญญรินทร์ สมพร 3) พืชสมุนไพรสำหรับ
สตรีหลังคลอดของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว และภูไทในจังหวัดร้อยเอ็ด โดย อาจารย์ ดร.เอื้อมพร
จันทร์สองดวง 4) การเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้กุหลาบเหลืองโคราช (Aerides houlletiana Rchb.f.)
ภายใต้สภาพเยือกแข็ง โดยใช้เทคนิค Encapsulation-dehydration โดยดร.จตุพร หงส์ทองคำ
5) การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยอาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ และ 6) การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้PLC การผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เพื่อการแข่งขันของประเทศ ปีงบประมาณ 2560โดย ผศ.ดร.กชพร นำนาผล และคณะ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น