.

.

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างในงานวิจัยและบริการวิชาการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

         เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างในงานวิจัยและบริการวิชาการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาพรัฐ พ.ศ. 2560 จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ณ โรงแรมเซ็นจู่รี่ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น