.

.

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

       ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตาม พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดย
ฝ่ายพัสดุ กองนโยบายและแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยวิทยากร
จากคลังจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับใหม่ และการบันทึกข้อมูล
ระบบ e-GP

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น