.

.

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ผู้รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการและคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต

           เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ท่านอาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ
คณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการและคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต
โดยมีบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายชื่อดังต่อไปนี้
       1. ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ได้รับการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
       2. อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
       โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมแสดงความยินดี ในการประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงษ์พันธุ์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ขอขอบคุณ Cr. ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น