.

.

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3(18)/2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3(18)/2560
ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุม
เพื่อทราบที่สำคัญ ดังนี้ 1))โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 2)
สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) รายงานการเบิกจ่ายโครงการวิจัย ประจำปี 2560 4) คำสั่ง
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหน้าที่ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา 5) สรุปผลการจัดโครงการคูปองพัฒนาครู
และ6) รายงานการพัฒนาเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอต่อที่ประชุมได้รับทราบโดยทั่วกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น