.

.

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

การประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ


เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์ชาญณรงค์
วิเศษสัตย์  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ สุภิมล บุญพอก
และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ซึ่งเป็นการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม และตอบข้อซักถาม
ข้อสงสัยของอาจารย์ และนักศึกษาที่ทำการบันทึกข้อมูลโครงการประเมินศักยภาพกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและการประเมินผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น