.

.

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

การประชุมประจำปีระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ วช. ประจำปี 2560


เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.1 ชั้น 2
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้ประสานงานระบบ NRMS มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เข้าร่วมประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ NRMS เพื่อเสนอขอและ
ติดตามงานวิจัยและงบประมาณการวิจัย ตามแนวทางการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ
และเจ้าหน้าที่ วช. ทั้งในประเด็นด้านนโยบายและการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัย
รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงหรือพัฒนาเทคนิคระบบ NRMS

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น