.

.

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมเพิ่มเติมความรู้เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคชุมชนตำบลท่าม่วง


วันที่ 14 กรกฎาคม 2560  เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประเมินผล
และสำรวจความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคชุมชนตำบล
ท่าม่วง ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ของคณะนิติรัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยทีมวิทยากรจากคณะนิติรัฐศาสตร์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเสริมสร้างพลังผู้บริโภคให้พิทักษ์สิทธิตนเอง และ
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสทุนนิยมและบริโภคนิยม เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น