.

.

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร (รุ่นที่ 2)

ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น
จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
(โรงเรียนชาวนา) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร (รุ่นที่ 2) การจัดโครงการในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการพัฒนา สามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนา
การทำนาที่มีคุณภาพ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการเกษตร โดยมีอาจารย์สุกัลยา รัตนศรีวงษ์ เจ้าพนักงานการเกษตร
ระดับชำนาญงาน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากร
ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการผลิตข้าวอินทรีย์ มาตรฐานข้าวอินทรีย์ และคณะวิทยากร จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่เข้าร่วมโครงการ
ในครั้งนี้ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น