.

.

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

โครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโดยการบริการรับใช้สังคม กิจกรรม การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ (รุ่นที่ 2)

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5
ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการเข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการโดยการบริการรับใช้สังคม กิจกรรม การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และ
การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ (รุ่นที่ 2) โดยมีอาจารย์ดร.วิชิต
กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และ
มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลงานตีพิมพ์และการเข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการขอบุคลากรสายวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ให้มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
และการวิจัยสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยคณาจารย์ จำนวน 40 คน โดยมีรองศาสตราจารย์
ดร. ประสาท เนืองเฉลิม ตำแหน่งบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น