.

.

วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการยกระดับและพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพิ่อสร้างความได้เปรียบทางการตลาด

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์และเจ้าหน้าประจำสถาบันวิจัย ได้จัดโครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการยกระดับและพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพิ่อสร้างความได้เปรียบทางการตลาด ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2562 ในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร บุคคลทั่วไป และกลุ่มวิสาหกิจ จำนวน 12 ชุมชน 6 อำเภอในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น