.

.

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562

โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM 22

               สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM 22 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 และมีสมาชิกเครือข่าย จำนวนทั้งสิ้น 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยเทคโนสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา และได้มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยหมุนเวียนมหาวิทยาลัยในการจัดโครงการสัมมนาเครือข่าย ซึ่งครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยเครือข่ายได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นผู้ดำเนินจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 22 เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ตามหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการเรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา รูปภาพเพิ่มเติม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น