.

.

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ วันที่ 12-13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องโพนทอง โรงแรมวันโอวันแกรนด์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พิธีเปิดโครงการโดย อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การบรรยายเรื่อง การยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และการตลาด วิทยากรจากอารยะฟาร์ม นางสุมนฑา เหล่าชัย และการบรรยายเรื่อง ความหมาย ขั้นตอน ของการขอ อย. วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เภสัชกรธีราวุฒิ มีชำนาญ ชมภาพเพิ่มเติม

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น