.

.

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การประชุมทบทวนตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานต่างๆ ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี
สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมทบทวนตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานต่างๆ ตามข้อเสนอแนะวิทยากรตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
แนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น