.

.

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โครงการเรื่องแนวทางการจัดทำคำของบประมาณและแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา เพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏ
กรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ
เรื่องแนวทางการจัดทำคำของบประมาณและแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความ
ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยวิทยากรจากสำนักงบประมาณ ให้ความรู้ให้ข้อเสนอ
แนะแนวทางการจัดทำคำของบประมาณและจัดทำแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อ
ความยั่งยืนแก่ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น