.

.

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การประชุมทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2561


เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและการ
ดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2561 โดยการทำ SWOT ร่วมกับผู้บริหาร
เทศบาล ผู้นำชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำบลท่าม่วง ในด้านต่างๆ ตามความต้องการของ
ชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของชุมชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อไป
ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้
1. พัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
2. พัฒนาศักยภาพด้านประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม
3. พัฒนาศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. พัฒนาศักยภาพด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
5. พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น