.

.

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา)

ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) ประจำปีงบประมาณ 2561
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร กิจกรรม ศึกษาดูงาน
การเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตและคุณภาพผลผลิตข้าว ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเกษตรกรจากตำบลเกาะแก้ว ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรกรจากตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนรวม 80 คน
และได้รับเกียรติจากนางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าว เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร โรคพืชและแมลง
ในข้าวในครั้งนี้ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น