.

.

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชดำริ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ -ชุมชนตำบลท่าม่วงและเกาะแก้ว

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าม่วง และวัดตาลวนาราม
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสร้างป่า
สร้างรายได้ สนองพระราชดำริ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่า
สร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์และสมาชิกอาสาพิทักษ์
ป่าชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย
ให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเกาะแก้ว ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดสร้างจิตสำนึก
ในการดูแลรักษาป่า สร้างห่วงโซ่อาหารของชุมชนให้มีความมั่นคงทางอาหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น